Online
Bestellen
Adresgegevens
Klopsteen 6
5443 PW Haps
The Netherlands
Telefoonnummers
+31 (0)88 221 2000
+31 (0)88 221 2001
info@asianfoodgroup.com
Openingstijden
Openingstijden
Gesloten
  • Ruim 35 jaar ervaring
  • Eigen wagenpark
  • Frequente levering
  • Meer dan 2500 producten

AVG

Thai Mas B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Kievitsven 104 5249 JK Rosmalen (NL)
Tel: 073 623 1050

Webhost is de Functionaris Gegevensbescherming van Thai Mas B.V. Persoonsgegevens die wij verwerken Thai Mas B.V. verwerkt persoonsgegevens vertrouwelijk bij aanmelden, en deze worden meteen weer verwijderd na verwerken van deze gevevens. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Onze website verzameld geen gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thai Mas B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij of aan u te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Thai Mas B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thai Mas B.V.) tussen zit. Thai Mas B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: CMS C-web

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Thai Mas B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor aangeleverde persoonsgegevens: na verwerking worden deze gelijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Thai Mas B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Thai Mas B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thai Mas B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar roel@thaimas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Thai Mas B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Thai Mas B.V. is responsible for the processing of personal data as stated in this privacy statement.
Contact details:
Kievitsven 104 5249 JK Rosmalen (NL)
Tel: 073 623 1050

Webhost is the Data Protection Officer of Thai Mas B.V. Personal data that we process Thai Mas B.V. processes personal data confidentially upon registration, and these are immediately deleted after processing these data. We also do not use social media plugins.

Our website does not collect data from website visitors under the age of 16. For what purpose and on what basis we process personal data

Thai Mas B.V. processes your personal data for the following purposes:
- Sending our newsletter and / or advertising brochure.
- Being able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services.
- Offer you the possibility to create an account.
- To deliver goods and services to or to you.

Automated decision making.
Thai Mas B.V. takes decisions on the basis of automated processing about matters that may have (significant) consequences for persons. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (such as an employee of Thai Mas B.V.) among them. Thai Mas B.V. uses the following computer programs or systems: CMS C-web

How long we keep personal data.
Thai Mas B.V. do not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. We use the following retention periods for personal data supplied: after processing, these are immediately deleted.

Sharing of personal data with third parties.
Thai Mas B.V. only provided to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use.
Thai Mas B.V. does not use cookies or similar technologies.

View, modify or delete data.
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Thai Mas B.V. and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to roel@thaimas.nl. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.


How we protect personal data Thai Mas B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact us.

 

Inloggen

U dient eerst in te loggen om te kunnen bestellen. Wenst u klant te worden? Neem dan contact met ons op.

Log hieronder in met uw zakelijke inloggegevens. Wenst u klant te worden? Vul het inschrijfformulier in.